Algemene voorwaarden

Begrippen
De Gîtel: De vakantiewoning Salle 1024 Gîtel.
De Huurder: De hoofdHuurder / contactpersoon, die namens de groep als zodanig optreedt.
De eigenaar: De SPRL Jutomapi, ondernemingsnummer BE0480.042.508, gevestigd te 6717 Attert.
Annulering: Het ontbinden of herroepen van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
Boeking: een door de eigenaar geaccepteerde reservering van de Gîtel.
Verblijf: Het feitelijke gebruik van de Gîtel.
De site: www.hartjeardennen.be.

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn alléén van toepassing op boekingen die rechtstreeks bij Eigenaar geplaatst zijn. Eigenaar werkt samen met aanbieders van meerdere vakantiewoningen. Als een boeking geplaatst en betaald wordt via één van deze aanbieders, dan zijn de algemene voorwaarden van die aanbieder van toepassing.

2. Totstandkoming van de boeking
Een boeking komt tot stand door de bevestiging van een schriftelijke, telefonische of elektronische reservering van de Gîtel. Tegelijk met de bevestiging ontvangt de Huurder een factuur voor 50% van het huurbedrag. Met de betaling hiervan ligt de boeking definitief vast.

3. Aanbod en prijzen
Aanbiedingen van Eigenaar zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de Site worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt.
Prijzen zijn steeds inclusief schoonmaken, energie, toeristenbelasting, het gebruik van bed- en badlinnen, toilet- en keukenpapier, zeep voor de vaatwasser. De prijzen zijn exclusief consumptieartikelen. De prijzen daarvan staan vermeld op de Site.

4. Betalingen
Bij de bevestiging van een reservering ontvangt de Huurder een factuur ten bedrage van 50% van de totale huursom. De betalingstermijn van deze factuur is 8 dagen.
Voor de overige 50% ontvangt de Huurder een factuur die ten laatste 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald moet worden. Als de datum van reservering 6 weken of minder van het verblijf ligt ontvangt de Huurder een factuur voor de gehele huursom. Deze dient direct betaald te worden en in ieder geval vóór aanvang van het verblijf. Indien het bedrag bij aankomst nog niet op de rekening van Eigenaar is bijgeschreven, dient de Huurder te bewijzen dat de overboeking heeft plaatsgevonden.
De waarborgsom van € 1.000,- dient bij aankomst contant aan Eigenaar te worden betaald, waarna de sleutel van de Gîtel aan Huurder wordt overhandigd.
De borgsom wordt binnen 3 weken na afloop van het verblijf aan Huurder terugbetaald na aftrek van verbruikskosten (brood, drank, enz.) en eventuele schade of vermissingen.

5. Annulering
De Huurder is (wettelijk) gerechtigd de boeking binnen 7 dagen na de bevestiging kosteloos te annuleren. De datum van de bevestigingsemail is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.
Na afloop van deze termijn kan de Huurder slechts annuleren tegen vergoeding van annuleringskosten. Dit is een percentage van de huursom:
•    bij annulering vóór 42 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 30%
•    bij annulering tussen de 42ste dag en de 28ste dag vóór de aanvang van het verblijf: 60%
•    bij annulering tussen de 28ste dag en de 2de dag vóór de aanvang van het verblijf: 90%
•    bij annulering tussen de 2de dag (inbegrepen) en daarna: 100%
Huurder kan zich tegen deze kosten verzekeren.
Niet tijdige betaling van de huursom en/of de waarborgsom geldt als annulering door de Huurder.
Vroegtijdig vertrek van de huurder geeft geen recht op restitutie.
De Eigenaar kan de boeking slechts annuleren nadat gewichtige omstandigheden (zoals oorlog, natuurrampen, vandalisme) zijn ingetreden. De Eigenaar kan Huurder in dat geval een andere periode voorstellen. Indien Huurder dat niet wenst worden de reeds betaalde huurpenningen aan Huurder vergoed. Huurder heeft geen recht op verdere schadevergoeding.

6. Het verblijf en het gebruik van de Gîtel.
Met het oog op een goed verloop van het verblijf is de Huurder verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de Eigenaar.
De Huurder zal de Gîtel, de inrichting en het terrein gebruiken als een goed huisvader.
De aanwezigheid van huisdieren is, tenzij uitdrukkelijk en per email bevestigd anders overeengekomen, niet toegestaan.
Indien het aantal bewoners (de Huurder en zijn gasten / medehuurders) hoger is dan 20 en hierover is niet vooraf overeenstemming bereikt met de Eigenaar, heeft de Eigenaar het recht de bijkomende personen te weigeren of om een tijdelijke prijsverhoging te vragen.
De Huurder verplicht zich ertoe de Gîtel en de omgeving te respecteren met inbegrip van het voorkomen van geluidshinder voor omwonenden.
Indien de Huurder schade veroorzaakt dient hij de eigenaar daarvan direct op de hoogte te stellen. De Huurder is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn gasten / medehuurders evenals voor de schade die zij zouden veroorzaken.
Eigenaar verwerpt elke verantwoordelijkheid ingeval een ongeval zich voordoet in of rondom de Gîtel.
Eigenaar stelt alles in het werk de Gîtel in perfecte staat aan Huurder over te dragen. Na afloop van het verblijf geeft Huurder de Gîtel in ordentelijke staat aan Eigenaar terug.
Elke inbreuk op deze clausule kan aanleiding geven tot onmiddellijke opzegging van deze overeenkomst, waarbij de Eigenaar de reeds betaalde huursom niet behoeft terug te betalen.

7. Geschillen
Deze voorwaarden worden geregeerd door de Belgische wetten.
Er is sprake van een geschil als een klacht niet in der minne kan worden geschikt of als een van de partijen vindt dat er sprake is van een geschil.
In dat geval is enkel de rechtbank van Neufchateau bevoegd.
Als eender welke bepaling van deze overeenkomst vanwege de wet nietig of niet toepasbaar mocht worden verklaard, dan wordt deze bepaling vervangen door een geldige, toepasbare bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de oorspronkelijke bepaling. Alle andere bepalingen zullen geldig blijven.